KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ZUT w Szczecinie

Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury
Adres studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury 70-311 Szczecin al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809 e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl mitcba@zut.edu.pl
Kierownik studiów: dr inż. Wiesława Cieślewicz
Sekretariat studiów: Katedra Budownictwa Ogólnego Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 70-311 Szczecin al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 449 48 14, 663 882 809 e-mail: mitcba@zut.edu.pl
Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych: Oferta studiów podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów związanych z budownictwem i architekturą (architekci, inżynierowie budownictwa – projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru).
Cel studiów: Podczas studiów słuchacze opanują podstawy projektowania w oprogramowaniu ArchiCAD, Maya, Revit oraz zgłębią proces komputerowego wspomagania projektowania od fazy koncepcyjnej do tworzenia dokumentacji, projektowania i opracowywania wizualizacji 3D. Uczestnicy zajęć poznają teoretyczne, jak i praktyczne podstawy prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM.
Absolwenci studiów podyplomowych, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają możliwość ukończenia kursu modelowania i drukowania 3D oraz uzyskania międzynarodowych certyfikatów firmy Autodesk.
Czas trwania: Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 11 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.
REKRUTACJA

Warunki rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Limit miejsc: Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze wynosi 18 osób.
Warunek przyjęcia: Studia podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach technicznych.
Wymagane dokumenty: W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów: a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji
b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej) albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
c) 1 zdjęcie
Termin nadsyłania zgłoszeń: Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 25 września 2020 roku.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych: Studia Podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 3500 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Terminy zajęć: Plan zajęć na semestr jesienny rok 2020/2021 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji.
Wykładowcy: Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz doświadczeni specjaliści spoza Uczelni.
Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych: Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.

Ogłoszenia bieżące