KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ZUT w Szczecinie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury
Adres studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury 70-311 Szczecin al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809 e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl bhpwbia@zut.edu.pl
Kierownik studiów: dr inż. Wiesława Cieślewicz
Sekretariat studiów: Katedra Budownictwa Ogólnego Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 70-311 Szczecin al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 449 48 14, 663 882 809 e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl
Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych: Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.
Cel studiów: Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:
a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
b) świadectwo ukończenia kursu metodycznego,
c) certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001,
d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.
e) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas trwania: Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 10 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.
REKRUTACJA

Warunki rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.
Limit miejsc: Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wynosi 40 osób.
Warunek przyjęcia: Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.
Wymagane dokumenty: W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów: a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji
b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej) albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
c) 1 zdjęcie
Termin nadsyłania zgłoszeń: Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 25 września 2020 roku.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Terminy zajęć: Plan zajęć na semestr jesienny rok 2020/2021 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji.
Wykładowcy: Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz doświadczeni specjaliści w dziedzinie BHP.
Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych: Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.

Ogłoszenia bieżące