Wyniki konkursu POWER TOWER

obrazek obrazek

Studenci Dawid Kardas, Adam Głowiński oraz Aleksander Łuczak z Studenckiego Koła Naukowego Katedry Budownictwa Ogólnego (opiekun: dr inż. Szymon Skibicki) wygrali dwa konkursy podczas tegorocznej edycji POWER TOWER (zorganizowanego przez Zakład Konstrukcji Metalowych oraz Inżynierskie Koło Studenckie z Politechniki Koszalińskiej). Studenci zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy model wieży w kategorii tradycyjnej oraz pierwsze miejsce w kategorii tradycyjnej (wykonali wieżę, która przeniosła największe obciążenie). Konkursy polegały na wykonaniu najmocniejszej i najładniejszej wieży z drewna i odbyły się w Koszalinie w dniach 16 i 17 grudnia 2021. Studencie Koło Naukowe z Katedry Budownictwa Ogólnego chciało także podziękować za pomoc w przygotowaniu do konkursu Pani dr inż. Hannie Weber, Panu dr inż. Piotrowi Szewczykowi, Pani dr inż. Ewie Silickiej oraz Pani dr inż. Agnieszce Pełce-Sawenko.


Pracownik KBO powołany do komisji recenzentów Komisji Europejskiej

W roku 2021 po raz kolejny dr inż. Magdalena Bochenek powołana została do zespołu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski w nowym okresie programowania na lata 2021-2027.


Sukcesy naukowe doktoranta Katedry Budownictwa Ogólnego

Mgr inż. Karol Federowicz w roku akademickim 2021/2022 za swoje osiągnięcia naukowe został nagrodzony Stypendium doktoranckim oraz stypendium projakościowym przyznawanym przez JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za dorobek publikacyjny oraz prace badawcze prowadzone w minionym roku akademickim 2020/2021. Doktorant był współautorem dwóch publikacji w wysoko punktowanych zagranicznych czasopismach naukowych, a jego publikacje dotyczyły stosowania nanokrzemionki w kompozytach cementowych (publikacja 1, publikacja 2). Dodatkowo Doktorant uczestniczył w realizowanych w Katedrze badaniach w projekcie „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju technologii przyrostowych oraz komercjalizacja wyników prac przez ORING-GUMY Małgorzata Aneta Matyja” w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Nagrody Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2020

W dniu 01.10.2021 przyznane zostały Nagrody Rektora ZUT w Szczecinie dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i całokształt dorobku naukowego w roku 2020.

Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Katedry Budownictwa Ogólnego:
  • dr hab inż. Paweł Sikora, prof. ZUT - nagroda I stopnia,
  • dr inż. Szymon Skibicki - nagroda III stopnia.

Stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla dra inż. Szymona Skibickiego.

Dr inż. Szymon Skibicki otrzymał stypendium z programu PROM (finansowanego z NAWA) na staż naukowy realizowany w Brno University of Technology w Czechach. Staż odbył się na przełomie sierpnia i lipca 2021 roku. Tematem stażu było uzyskanie wyników badań konstrukcji wykonywanych w technologii druku 3D przy pomocy metody emisji akustycznej.

Projekt B+R na temat druku 3D kompozytów cementowych prowadzony w KBO

W Katedrze Budownictwa Ogólnego prowadzony jest projekt B+R pod tytułem: „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju technologii przyrostowych oraz komercjalizacja wyników prac przez ORING-GUMY Małgorzata Aneta Matyja” w ramach realizacji projektu nr RPZP.01.01.00-32-0026/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
Czas trwania projektu: 24.05.2021 - 24.04.2022
Kierownik Pracy: dr inż. Szymon Skibicki


Uzyskanie finansowania projektu badawczego SONATA 16

W dniu 20 maja 2021 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt dr hab. inż. Pawła Sikory z Katedry Budownictwa Ogólnego.
Projekt badawczy pt. Opracowanie złożonych struktur nanometrycznych do kształtowania właściwości osłonowych i reologicznych mieszanek stosowanych w technologii druku 3D kompozytów cementowych uzyskał finansowanie w kwocie 1 290 638 PLN.
Projekt realizowany będzie w Katedrze Budownictwa Ogólnego przez 3 lata (2021-2024).
Więcej informacji nt. projektu znaleźć można na stronie www.sonata16wbiis.zut.edu.pl


Pracownik KBO członkiem komitetu RILEM

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT został powołany na członka komitetu technicznego RILEM - CNC : Carbon-based nanomaterials for multifunctional cementitious matrices.
Celem nowo powołanego Komitetu Technicznego (TC) RILEM jest zebranie dostępnych informacji i wiedzy na temat zastosowania nanomateriałów węglowych w kompozytach cementowych oraz wyników badań dotyczących wpływu dodatku nanomateriałów węglowych na właściwości świeżej mieszanki i stwardniałego kompozytu. Komitet rozpoczął prace w roku 2021. Planowany czas zakończenia prac TC to 2026.