Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - EDYCJA 2022/2023


 PODSTAWOWE INFORMACJE:


Organizator:Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Adres studiów podyplomowych:Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
70-311 Szczecin
al. Piastów 50 a, pok. 329 lub 313, tel. 663 882 809
e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl
bhpwbia@zut.edu.pl
Kierownik studiów:dr inż. Wiesława Cieślewicz
Sekretariat studiów:Katedra Budownictwa Ogólnego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie
70-311 Szczecin
al. Piastów 50 a, pok. 329 lub 313, tel. 449 48 14, 663 882 809
e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl
Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.


Cel studiów:Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
 
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:
a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
b) świadectwo ukończenia kursu metodycznego,
c) certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001,
d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.
e) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej


Czas trwania: Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 10 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50 a.

REKRUTACJAWarunki rekrutacji:O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów
Limit miejsc:Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wynosi 40 osób.
Warunek przyjęcia:Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.
Aby zapisać się na nasze studia należy:
- założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji IRK
- uzupełnić dane osobowe
-sprawdzić wyniki rekrutacji na swoim koncie w IRK, jeżeli pojawi się status zakwalifikowany do przyjęcia na studia, trzeba zebrać wymagany komplet dokumentów i dostarczyć go do sekretariatu studiów najpóźniej do 25.09.2022 r. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
- po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisje rekrutacyjną na koncie w IRK pojawi się status przyjęty

Wymagane dokumenty:W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji
b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej)  albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
c) 1 zdjęcie

Termin nadsyłania zgłoszeń:Rekrutacja trwa od 29 czerwca do 25 września 2022 roku.
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.
PROGRAM KSZTAŁCENIATerminy zajęć:Plan zajęć na semestr jesienny rok 2022/2023 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji.
Wykładowcy:Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz doświadczeni specjaliści w dziedzinie BHP.
Warunki ukończenia studiów:Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.